Prevádzkovateľ a správca osobných údajov, kontaktné údaje správcu

Prevádzkovateľ a správca osobných údajov:

 • Denako s.r.o.
 • Kragujveská 4
 • 010 01 Žilina
 • Slovenská republika
 • IČO:36371980
 • DIČ:2020101171
 • IČ DPH:SK2020101171
 • OR SR: Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v odd. S.r.o., vložka číslo:10366/L

Kontaktné údaje správcu:

 • Denako s.r.o.
 • Prevádzka: Tichá 12, 010 01 Žilina, Slovenská republika
 • Email: denako@denako.sk
 • Telefón: 041/ 500 24 84

Účel spracovania a rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracovávame pre rôzne účely a to najmä pre:

 • Plnenie záväzkov vyplývajúcich zo vzájomného obchodného vzťahu – kúpnej a inej zmluvy,
 • Marketingové aktivity,
 • Plnenie právnych a legislatívnych nárokov.

Pre plnenie vyššie spomenutých aktivít spracovávame nasledovné osobné údaje:

 • Identifikačné údaje ako sú hlavne meno a priezvisko, názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, fakturačná adresa,
 • Kontaktné údaje ako sú emailová adresa, telefónne číslo, dodacia adresa,
 • Údaje o objednávkach a faktúrach,
 • Údaje ak prezeráte a upravujete si zobrazenie našich webových stránok, viac informácii tu,
 • Ostatné údaje ako sú najmä produkty, ktoré ste si u nás zakúpili alebo o ktoré ste prejavili záujem.

Právny základ spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame na základe uzavretia kúpnej či inej zmluvy. Vaše osobné údaje potrebujeme k tomu, aby sme riade a včas splnili všetky náležitosti vyplývajúceho zo vzájomného obchodného vzťahu . Pre tento účel potrebujeme hlavne identifikačné a kontaktné údaje.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám a to v súvislosti s úplným vybavením kúpnej či inej zmluvy, prezeraní a používaní našich internetových stránok. Zoznam tretích strán:

 • MK Doprava s.r.o., IČO: 44690029,
 • TOPTRANS EU, a.s., IČO: 36703923,
 • ReMax Courier Service, spol. s r.o., IČO: 35825456,
 • FLOWii s.r.o., IČO 46383913,
 • Google Ireland (IE6388047V),
 • Štátne orgány.

Vymenované tretie strany spracovávajú osobné údaje výlučne podľa našich pokynov a na účely vymedzené vyššie. V prípade, že tretie strany použijú poskytnuté údaje k ich oprávnenému záujmu, nenesieme za toto použitie žiadnu zodpovednosť. Takéto použitie sa stále riadi platnými zákonmi a nariadeniami.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracovávané v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej alebo inej zmluvy. Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú z kúpnej a inej zmluvy, či zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, musíme spracovávať bez ohľadu na udelený súhlas a to na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (v prípade ak ide o daňové doklady, doba uchovávania je 10 rokov).

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Vytvorené ponuka nie je určená pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže uzatvárať kúpne a iné zmluvy, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

Zasielanie údajov do tretích krajín

V súčasnosti vaše osobné údaje neposkytujeme sprostredkovateľom mimo územie Európskeho hospodárskeho priestoru. V prípade, že dôjde k takejto situácii, takéto odovzdávania budeme uskutočňovať len v prípade, že sa príslušný sprostredkovateľ zaviaže dodržiavať štandardné zmluvné doložky vydané Európskou komisiou.

Vaše práva pri spracovávaní osobných údajov

Pri spracovávaní osobných údajov môžete uplatniť nasledovné práva:

 • Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,
 • Právo namietať proti spracúvaniu,
 • Právo na prenosnosť údajov,
 • Právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • Právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie kúpnej či inej zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
 • Právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, ak neboli získané od dotknutej osoby, prípadne informáciu o tom, či údaje podchádzajú z verejne prístupných zdrojov
 • Právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajov a tieto informácie:
  • Účel spracúvania,
  • Kategórie dotknutých osobných údajov,
  • Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie,
  • Ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie,
  • Existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu,
  • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
  • Ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj.

Kontakt a spôsob ako uplatniť práva:

 • Emailom na adresu denako@denako.sk
 • Telefonicky na čísle 041/500 24 84
 • Osobne na adrese prevádzky Denako, s.r.o., Tichá 12, 010 01 Žilina, Slovenská republika.
© Copyright 2018 Denako, s.r.o. | Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Viac informácií tu | Ochrana osobných údajov